Whistleblower Protection and Reporting
At Knudsen Plast, we are committed to fostering a workplace culture of transparency, integrity, and
accountability. We recognize the importance of providing our employees with a safe and confidential
platform to voice concerns about any potential wrongdoing within the organization. Our Whistleblower
Protection Program is designed to encourage individuals to come forward and report any issues they
believe may compromise our ethical standards or the well-being of our community.

How to Report
Reporting a concern is simple and secure. Visit our dedicated Whistleblower Reporting page and follow the
instructions to submit your report. You can choose to remain anonymous or provide your contact
information if you wish to be contacted for further clarification during the investigation process.
Internal reporting channels

External reporting channels
When you are concerned that reporting a breach would not be objectively verified by internal
resources, you can use following external reporting channels:


Slovakia:

Denmark:


Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov.
Spoločnosť Knudsen Plast, sa zaväzuje podporovať na pracovisku kultúru transparentnosti, integrity
a zodpovednosti. Uvedomujeme si, že je dôležité naším zamestnancom poskytnúť bezpečnú
a dôveryhodnú platformu na vyjadrenie obáv z akýchkoľvek nekalých praktík, ktoré môžu pozorovať
na svojom pracovisku. Náš program na ochranu oznamovateľov je navrhnutý tak, aby povzbudil
jednotlivcov k nahláseniu praktík, pri ktorých veria, že môže dôjsť k porušeniu našich etických noriem
alebo môžu mať negatívny dopad na našu spoločnosť.

Ako podať oznámenie.
Nahlásenie protispoločenskej činnosti je jednoduché a bezpečné. Navštívte našu stránku na
nahlasovanie protispoločenskej činnosti (pozri link nižšie) a nasledujte pokyny na podanie oznámenia.
Pri podaní oznámenia sa môžete rozhodnúť, či zostanete v anonymite, alebo poskytnete svoje
kontaktné údaje, aby sme vás mohli priamo kontaktovať počas ďalšieho vyšetrovania.


Externé komunikačné kanály
V prípade, keď sa obávate, že vaše nahlásenie protispoločenskej činnosti by nebolo objektívne
posúdene v rámci interných komunikačných kanálov, môžete vaše hlásenie podať cez nezávisle
externé komunikačné kanály.


Slovensko


Dánsko