Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Knudsen Plast s.r.o.

European Regional Development Fund

EU Flag

EUROPEAN UNION

Project title: Competitiveness and Growth increase of the company Knudsen Plast s.r.o.

The main objective of the project is the increase of the applicant's competitiveness through the creation and expansion of advanced capacities for the development of products and services by providing a new innovative technology for drying platic granules and introducing them into production. With significant EU support in the form of a non-repayable financial contribution of 65% of the total eligible expenditure, the added value of quality, speed, efficiency and flexibility in the production process will be further improved with respect to sustainable development and environmental protection.

Start date of the project: 07/2018

Completion date: 10/2018

Project location (registered office address of the recipient):
Knudsen Plast s.r.o.
Herľanská 547
093 03 Vranov nad Topľou, Slovakia

EU Ministry logo

Európsky fond regionálneho rozvoja

EU Flag

EURÓPSKA ÚNIA

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Knudsen Plast s.r.o.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa prostredníctvom vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb obstaraním novej inovatívnej technológie sušenia plastového granulátu a jej zavedením do výroby. Prostredníctvom výraznej podpory EÚ vo forme nenávratného finančného príspevku vo výške 65% celkových oprávnených výdavkov bude ďalším prínosom zvýšenie kvality, rýchlosti, efektívnosti a pružnosti vo výrobnom procese s ohľadom na trvalo-udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.

Dátum začatia realizácie: 07/2018

Dátum ukončenia realizácie: 10/2018

Prijímateľ:
Knudsen Plast s.r.o.
Herľanská 547
093 03 Vranov nad Topľou, Slovakia

EU Ministerstvo logo